//
archives

1

This category contains 5 posts

Νέα ιστοσελίδα και blog της Kόκκινης Ορχήστρας

http://avantgarde.ks-ee.org/

http://avantgarde2009.wordpress.com Συνέχεια

Ορισμένες διευκρινίσεις γύρω από “φιμώσεις” , μειοψηφίες”, “πλειοψηφίες”, δικαιώματα και υποχρεώσεις

Επειδή ακούγονται διάφορα γύρω από «φιμώσεις», «μειοψηφίες» και «πλειοψηφίες», ας ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, όσο είναι αυτό δυνατό μέσα από το διαδίκτυο:
Συνέχεια

Kυκλοφορεί στις 4 Ιουλίου το τελευταίο φύλλο της Εργατικής Εξουσίας

Α­ΠΟ­ΦΑ­ΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ­ΔΙΑ­ΣΚΕ­ΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜ­ΜΟΥ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΟΥ ΣΥΝ­ΔΕ­ΣΜΟΥ

Ο Κομ­μου­νι­στι­κός Σύν­δε­σμος – Ερ­γα­τι­κή Ε­ξου­σί­α α­πο­φά­σι­σε να α­να­στεί­λει τη λει­τουρ­γί­α της ορ­γά­νω­σης.
Οι σύ­ντρο­φοι της Ερ­γα­τι­κής Ε­ξου­σί­ας συνε­χί­ζουν την πά­λη τους στο μα­ζι­κό ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα με δια­φο­ρε­τι­κές τα­χτικές και δια­φο­ρε­τι­κά ορ­γα­νω­τι­κά σχή­μα­τα.
Πα­ρά τη δια­φο­ρε­τι­κή πο­ρεί­α οι σύ­ντρο­φοι α­πο­φά­σι­σαν να προ­χω­ρή­σουν σε μια κοι­νή έκ­δο­ση ε­νός θε­ω­ρη­τι­κού – πο­λι­τι­κού πε­ριο­δι­κού.
Στο προ­σε­χές και τε­λευ­ταί­ο φύλ­λο της Ερ­γα­τι­κής Ε­ξου­σί­ας θα ε­κτε­θεί το σκε­πτι­κό της α­πό­φα­σης, στα πλαί­σια μιας συ­ζή­τη­σης που ού­τως ή άλ­λως α­πα­σχο­λεί τον ευ­ρύ­τε­ρο χώ­ρο της Α­ρι­στε­ράς.
Ο α­γώ­νας συ­νε­χί­ζε­ται.

Η Συν­διά­σκε­ψη του Κομ­μου­νι­στι­κού Συν­δέ­σμου

Α­να­κοί­νω­ση της Σύ­νταξης

Η ε­φη­με­ρί­δα Ερ­γα­τι­κή Ε­ξου­σί­α ύ­στε­ρα α­πό 12 χρό­νια πα­ρου­σί­ας δια­κό­πτει την έκ­δο­σή της. Το site της ε­φη­με­ρί­δας θα συ­νε­χί­σει να λει­τουρ­γεί. Ε­κεί θα ση­κω­θούν και πα­λαιό­τε­ρα τεύ­χη κα­θώς και θα φι­λο­ξε­νεί α­πό­ψεις και κρι­τι­κές α­πό τη σκο­πιά του ε­πανα­στα­τι­κού μαρ­ξι­σμού. Ε­πί­σης ό­ποιος φί­λος ή φί­λη θα ή­θε­λε πα­λαιό­τε­ρα τεύχη μπο­ρεί να ε­πι­κοι­νω­νεί με το email για να του α­πο­στα­λούν τα­χυ­δρομι­κά. Ο χώ­ρος των γρα­φεί­ων της ε­φη­με­ρί­δας θα συ­νε­χί­ζει να λει­τουρ­γεί και στο προ­σε­χές διά­στη­μα θα φι­λο­ξε­νεί την έκ­δο­ση ε­νός θε­ω­ρη­τι­κού πε­ριο­δικού στο χώ­ρο πά­ντα του ε­πα­να­στα­τι­κού μαρ­ξι­σμού

 

ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ: Η ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΡΩΣΙΑ ΩΣ ΝΕΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι στις αρχές Απριλίου ήρθε να επιβεβαιώσει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Μπορεί τα ελληνικά ΜΜΕ, με τις εθνικιστικές τους κορόνες, να έδωσαν την αίσθηση πως το κύριο ζήτημα της συνόδου ήταν η ονομασία της Μακεδονίας, η αλήθεια είναι όμως πως στις αποφάσεις της αποτυπώνεται ξεκάθαρα η ήττα των ΗΠΑ και η διαρκώς μειωμένη επιρροή τους. Το ότι ο Καραμανλής μπόρεσε να εμφανιστεί ως νέος εθνάρχης, εκτός από τον πατριωτισμό της αριστεράς, οφείλεται στην αδυναμία των αμερικανών να επιβάλλουν τη θέληση τους στους στους συμμάχους τους ακόμα και σε δευτερεύοντα ζητήματα.

Ο Μπους και η αμερικανική διπλωματία ήθελαν οπωσδήποτε την ένταξη στη συμμαχία Γεωργίας-Ουκρανίας. Με αυτό τον τρόπο θα σταθεροποιούσαν τα πενιχρά αποτελέσματα των έγχρωμων επαναστάσεων και θα ολοκλήρωναν τη γεωπολιτική τους επέκταση προς ανατολάς αφαιρώντας ζωτικό χώρο και τη θαλάσσια έξοδο από την ανερχόμενη Ρωσία. Η πόλωση σε αυτές τις  χώρες ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα φάνηκε από τις μεγάλες αντινατοικές διαδηλώσεις. Και μόνο το γεγονός πως δυτικοί σταυροφόροι θα βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοής από ρωσικό έδαφος θεωρήθηκε στρατηγικά ως προετοιμασία για μελλοντικό πόλεμο. Η νεκρανάσταση του γαλλογερμανικού άξονα έβαλε ταφόπλακα στα αμερικανικά σχέδια, προσφέροντας σπουδαίο δώρο στη Ρωσία του Πούτιν. Ταυτόχρονα επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους των αμερικανών. Στη νέα εποχή οι προνομιακοί εταίροι τους λαμβάνουν υπόψη τους τα δικά τους συμφέροντα και δείχνουν απρόθυμοι να εμπλακούν σε ψυχροπολεμικούς τυχοδιωκτισμούς. Στην τελική ποιος προμηθεύει με ενέργεια τον γαλλικό και γερμανικό καπιταλισμό; Είναι αναμφίβολο πως όσοι νόμιζαν πως οι ΗΠΑ είναι παντοδύναμοι και μονοκράτορες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις υπεραπλουστεύσεις τους με πρώτη την αμερικανική αστική τάξη.

Συνέχεια

Kυκλοφόρησε η Εργατική Εξουσία Απρίλη Μάη

Με άρθρα για την εξέγερση των εργατών γης στην Ηλεία, το ασφαλιστικό και τις απεργιακές κινητοποιήσεις, το μακεδονικό, τους δασκάλους και τα τραγελαφικά των Παρεμβάσεων στη ΔΟΕ, τις φοιτητικές εκλογές, τη σύνοδο του Νατο στο Βουκουρέστι, το Ιράκ, τις εκλογές στην Ιταλία και το Νεπάλ

Αρχείο

Aπό εδώ μπαίνετε στο site της KOKKINHΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

web counter

Blog Stats

  • 40.187